Regulamin i Polityka

Regulamin Sklepu
Sprzedawcą jest Maciej Tyburczy, ul. Wita Stwosza 44/86, 02-661 Warszawa.
Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem: kontakt (małpka) budzetosobisty.pl
Składając zamówienie Klient zawiera ze sprzedawcą umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę.
Dane osobowe umieszczone są w bazie danych i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Sprzedawcy, zgodnie z polityką prywatności (poniżej).
Kupujący zobowiązany jest do podania adresu e-mail, który umożliwia kontakt w sprawie złożonego zamówienia.
Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym stanowią ostateczną cenę dla Konsumenta.
Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia rachunek. Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT.
Zapłata za towar odbywa się e-przelewem i przeprowadzana jest za pośrednictwem HotPay.
Zamówione towary mają postać produktu cyfrowego (plik PDF).
Z zakupionefo produktu można zrezygnować (odstąpić od zawarcia umowy) w ciągu 30 dni od dnia zamówienia. Gwarantujemy zwrot 100% kwoty odpowiadającej wartości produktu. Pieniądze Klient otrzymuje przelewem bankowym lub przy użyciu kanału płatności, który został wykorzystany przy transakcji zakupu.
Termin realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych, licząc od kolejnego dnia po skutecznej opłacie za towar.
Zakupione towary dostarczane są pod adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia. Koszt dostawy wynosi 0 zł.
W razie wątpliwości, pytań czy reklamacji, prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.
Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie.

Polityka prywatności
Postanowienia ogólne
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej BudzetOsobisty.pl jest Maciej Tyburczy, ul. Wita Stwosza 44/86, 02-661 Warszawa – zwany dalej „Administratorem”.
Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „Rozporządzeniem”, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel i zakres zbierania danych
Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest realizacja zamówienia.
Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię oraz adres poczty elektronicznej.

Podstawa przetwarzania danych
Podstawa przetwarzania danych wynika z działań podejmowanych przez Użytkownika Strony na stronie.

Prawo kontroli, dostępu do treści i poprawiania swoich danych
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do czasu ustania podstawy przetwarzania danych osobowych, a po jej ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi oraz w stosunku do niego, oraz w celach statystycznych, rozliczeniowych, np. dane podane w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług droga elektroniczną, będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu, przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tego tytułu przysługujących Administratorowi oraz w stosunku do niego.
Uprawnienia, o których mowa powyżej można realizować poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: kontakt (małpka) budzetosobisty.pl. Polityka w zakresie plików cookies
Serwis zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies.
Operator serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu:
dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Postanowienia końcowe
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator zapewnia stopień bezpieczeństwa danych osobowych uwzględniający stan wiedzy technicznej, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.
Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
HTML Templates by uiCookies